بازگشت به صفحه قبل

POY


نخ نیمه آرایش یافته ، فرم اولیه نخ پلی استر می باشد که از طریق ذوب ریسی چیپس  PET تولید می گردد.این نخ بعنوان ماده اولیه جهت تولید نخ های  DTY , FDY , ATY می باشد.

ویژگیهای نخ  POY:

  • حدود نمره: 120 تا 1000 دنیر
  • کلاس وزنی: 9، 14 و 20 کیلوگرمی
  • براقیت: نیمه مات-برایت-سوپر برایت
  • رنگ: تنوع وسیعی از رنگ ها با ثبات نوری، شستشویی و تصعیدی مورد نیاز مشتری

POY خاص: نخ های کاتیونیک، خنک، انتی باکتریال، دیرسوز، آنتی UV و ...

نوع دنیر فیلامنت مینگل لاستر تعداد لا جهت تاب تعداد تاب DPF مورد مصرف رنگ توضیحات
500 100 1 5 سفيد
130 136 2 1.9 سفيد
160 136 2 2.4 سفيد
250 136 2 3.7 رنگي
260 136 2 3.8 سفید
250 140 1 1.8 رنگي
250 140 1 1.8 سفید
250 140 1 1.8 مشكي
320 140 1 2.3 سفيد
500 140 2 7.1 سفيد
160 144 1 1.1 سفيد
250 144 1 1.7 سفيد
125 144 2 1.7 سفيد
225 144 2 3.1 رنگي
225 144 2 3.1 سفيد
300 144 2 4.2 رنگي
350 144 2 4.9 مشكي
375 144 2 5.2 سفید
375 144 2 5.2 مشكي
250 144 3 5.2 سفيد
260 144 3 5.4 مشكي
75 144 4 2.1 سفيد
225 192 2 2.3 رنگي
240 192 2 2.5 سفید دانه برنجی
250 192 2 2.6 رنگي
250 192 2 2.6 سفید
260 192 2 2.7 مشكي
282.5 192 2 2.9 سفید دانه برنجی
325 192 2 3.4 سفيد
330 192 2 3.4 سفید
350 192 2 3.6 سفيد
350 192 2 3.6 مشكي
360 192 2 3.8 مشكي
375 192 2 3.9 سفید
375 192 2 3.9 مشكي
390 192 2 4.1 مشكي
400 192 2 4.2 سفيد
500 192 2 5.2 سفيد
125 192 4 2.6 سفيد دانه برنجی
150 280 2 1.1 سفيد
225 280 2 1.6 سفيد
325 280 2 2.3 سفيد
250 32 1 7.8 مشكي
120 36 1 3.3 رنگي
120 36 1 3.3 سفيد
120 36 1 3.3 مشكي
150 36 1 4.2 رنگي
150 36 1 4.2 سفيد
150 36 1 4.2 مشكي
160 36 1 4.4 رنگي
160 36 1 4.4 سفيد
160 36 1 4.4 سفید
160 36 1 4.4 مشكي
165 36 1 4.6 رنگي
165 36 1 4.6 مشكي
170 36 1 4.7 رنگي
170 36 1 4.7 سفيد
200 36 1 5.6 سفید دیر سوز
220 36 1 6.1 رنگي
250 36 1 6.9 رنگي
250 36 1 6.9 سفيد
250 36 1 6.9 مشكي
260 36 1 7.2 رنگي
260 36 1 7.2 سفيد
260 36 1 7.2 مشكي
265 36 1 7.4 رنگي
265 36 1 7.4 سفيد
268 36 1 7.4 رنگي
290 36 1 8.1 رنگي
300 36 1 8.3 سفيد
125 384 4 1.3 سفید
100 48 1 2.1 رنگي
100 48 1 2.1 سفيد
100 48 1 2.1 مشكي
120 48 1 2.5 سفيد
120 48 1 2.5 مشكي
150 48 1 3.1 رنگي
150 48 1 3.1 سفيد
150 48 1 3.1 مشكي
160 48 1 3.3 رنگي
160 48 1 3.3 سفيد
160 48 1 3.3 مشكي
165 48 1 3.4 رنگي
165 48 1 3.4 سفيد
170 48 1 3.5 مشكي
180 48 1 3.8 سفيد
200 48 1 4.2 رنگي
200 48 1 4.2 سفيد
218 48 1 4.5 سفيد
230 48 1 4.8 سفيد
235 48 1 4.9 سفيد
245 48 1 5.1 رنگي
245 48 1 5.1 رنگي دیر سوز
245 48 1 5.1 رنگی
245 48 1 5.1 سفید دیر سوز
250 48 1 5.2 رنگي
250 48 1 5.2 رنگی
250 48 1 5.2 سفيد
250 48 1 5.2 مشكي
260 48 1 5.4 رنگي
260 48 1 5.4 سفيد
260 48 1 5.4 مشكي
265 48 1 5.5 رنگي
265 48 1 5.5 سفيد
280 48 1 5.8 سفيد
450 48 1 9.4 سفيد
500 48 1 10.4 سفيد
250 48 2 10.4 سفيد
180 64 2 5.6 مشكي
255 68 1 3.8 سفيد
160 68 2 4.7 سفيد
150 72 1 2.1 سفيد
250 72 1 3.5 سفيد
300 72 1 4.2 رنگي
300 72 1 4.2 سفيد
300 72 1 4.2 مشكي
320 72 1 4.4 سفید
365 72 1 5.1 رنگي
420 72 1 5.8 سفيد
500 72 1 6.9 رنگي
500 72 1 6.9 سفيد
500 72 1 6.9 سفید
530 72 1 7.4 رنگي
530 72 1 7.4 سفيد
125 72 2 3.5 مشكي
160 72 2 4.4 رنگي
160 72 2 4.4 سفيد
160 72 2 4.4 مشكي
175 72 2 4.9 سفيد
182.5 72 2 5.1 رنگي
182.5 72 2 5.1 سفيد
182.5 72 2 5.1 مشكي
187.5 72 2 5.2 رنگي
187.5 72 2 5.2 سفيد
187.5 72 2 5.2 مشكي
195 72 2 5.4 رنگي
195 72 2 5.4 سفيد
225 72 2 6.3 رنگي
230 72 2 6.4 مشكي
235 72 2 6.5 رنگي
250 72 2 6.9 رنگي
250 72 2 6.9 رنگی
250 72 2 6.9 سفيد
250 72 2 6.9 مشكي
260 72 2 7.2 رنگي
265 72 2 7.4 رنگي
265 72 2 7.4 سفيد
265 72 2 7.4 مشكي
285 72 2 7.9 رنگي
350 72 2 9.7 سفيد
160 96 1 1.7 سفيد
250 96 1 2.6 سفيد
250 96 1 2.6 مشکی
260 96 1 2.7 مشكي
300 96 1 3.1 سفيد
320 96 1 3.3 سفيد
320 96 1 3.3 مشكي
365 96 1 3.8 رنگي
365 96 1 3.8 مشكي
375 96 1 3.9 سفيد
375 96 1 3.9 مشكي
400 96 1 4.2 مشكي
440 96 1 4.6 سفید
500 96 1 5.2 رنگي
500 96 1 5.2 سفيد
500 96 1 5.2 مشكي
520 96 1 5.4 رنگي
520 96 1 5.4 سفيد
520 96 1 5.4 مشكي
530 96 1 5.5 سفيد
530 96 1 5.5 سفید
600 96 1 6.3 سفید
625 96 1 6.5 سفيد
125 96 2 2.6 سفيد
125 96 2 2.6 سفيد پلاس نامتقارن
150 96 2 3.1 رنگي
150 96 2 3.1 سفيد
160 96 2 3.3 رنگي
160 96 2 3.3 رنگی
160 96 2 3.3 سفيد
160 96 2 3.3 مشكي
162.5 96 2 3.4 سفيد
175 96 2 3.6 سفيد
182.5 96 2 3.8 رنگي
182.5 96 2 3.8 سفيد
182.5 96 2 3.8 مشكي
187.5 96 2 3.9 رنگي
187.5 96 2 3.9 سفيد
195 96 2 4.1 رنگي
195 96 2 4.1 سفيد
195 96 2 4.1 مشكي
200 96 2 4.2 رنگي
200 96 2 4.2 سفيد
200 96 2 4.2 مشكي
210 96 2 4.4 سفيد
225 96 2 4.7 رنگي
225 96 2 4.7 سفيد
235 96 2 4.9 رنگي
235 96 2 4.9 رنگی
246 96 2 5.1 رنگی
250 96 2 5.2 رنگي
250 96 2 5.2 رنگی
250 96 2 5.2 سفيد
250 96 2 5.2 سفید
250 96 2 5.2 سفید دیر سوز
250 96 2 5.2 مشكي
260 96 2 5.4 رنگي
260 96 2 5.4 سفيد
260 96 2 5.4 مشكي
265 96 2 5.5 رنگي
265 96 2 5.5 سفيد
265 96 2 5.5 مشكي
285 96 2 5.9 رنگی
312.5 96 2 6.5 سفيد
350 96 2 7.3 رنگي
350 96 2 7.3 سفيد